LyricsRupprecht Geiger, OE 246a (Gracco), 1957 - (c) VG Bild-Kunst, Bonn, 2017

Tor zur Hölle

Inspiriert durch "OE 246a (Gracco), 1957 von Rupprecht GeigerAnkay Black